زمانی تلویزیون بازی فوتبال پخش میکند، هیچ چیز حتی تلاقی آن با وقت خبر یا این که اوقات فقهی و قدسی موجب انقطاع گزارش و مانع پخش آن نمی شود. البته دوچندان واقعه افتاده هست که در رادیو و تلویزیون مسابقه آخرین کشتی یا این که والیبال پخش می شده است که یک یا دو دقیقه باقی مانده به اتمام مسابقه برنامه قطع شده و به جای آن آگهی تجارتی یا صداهایی مشابه ترانه پخش کرده اند و پروا نداشته اند که صدها هزار یا این که میلیونها تماشاگر تا چه ترازو از همین بی ذوقی و بی باکی و تحکّم غمگین می شوند و در برابر آگهی بازرگانی یا این که هر چیز دیگر که پخش می شود عکس العمل های منفی نشان می دهند. پس رعایت عشق و دقت مردم آن اهمیتی که به طور معمول می پندارند، ندارد و تبعیض در میان ورزشهایی که نام بردیم علامت آن است که نفوذ فوتبال از جای دیگر می باشد نیکی به ملاحظه علاقه ای که مردمان به آن دارند. در همین نسبت نه فوتبال از تلویزیون بی نیاز بود و نیکی تلویزیون میتوانست و می تواند از فوتبال چشم بپوشد. البته هنگامی به فوتبال می اندیشم می بینم که همین بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، سرکشی و اطاعت، توانایی و ناتوانی، خنده و فغان و شادی و غم است. فوتبال رمان و شعر عالی نیست البته نمی اقتدار و نباید گفت: نظیر بهترین اطلاع رسانی های تبلیغاتی، شعر بی مضمون‌ و یاوه است. اما چنانچه مردمان به فوتبال عشق نداشتند نمی توانستیم از اصلی و شأن آن در دوران کنونی بگوئیم ولی این علاقه به جایگاهی که فوتبال در زندگی ما دارد باز می گردد. من فعلاً نمی گویم که همین تمنی، تمنای محال است. حتی بسکتبال و تنیس که در بازار جهانی پول و تبلیغات جایگاهی دارند، سهم شان در خبر روزنامه و رادیو وتلویزیون ناچیز و قلیل است. به این ترتیب رأی، فوتبال کارگشای جهانی هست که بین دوستی و مبارزه و آزادی و قهر و صلح و آشتی و کین توزی بسر می پیروزی و تمنی دارد که به مدد تمدن از این احوال بیرون شود. عادل فردوسی پور در مذاکره با برنامه تی وی پلاس درباره گزارش لیوان جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: ترجیح می دهم فعلاً به سکوتم ادامه دهم تا ببینیم چه می شود. تا آنجا که رادیو و تلویزیون و روزنامه های آمریکا هم در بخش اخبار ورزشی کل یا این که عمده صفحات و وقت خبر ورزشی را به فوتبال اختصاص میدهند. پس به جهت اینکه جایگاه و حساس فوتبال را بشناسیم بایستی بیندیشیم و تحقیق نماییم که چرا فوتبال تا همین اندازه آیتم علاقه مردمان در سراسر دنیا است. دنیایاقتصاد: در شرایطی که خیلیها سراغ علی خان دایی را میگیرند، همین اسطوره کشورمان بار دیگر تاکید کرد ممنوعالکار نمیباشد و بنا به میل خودش از فوتبال کناره گرفته است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما اخبار فوتبال ایران و جهان.

ایندکسر