از لحاظ تاریخی، استریل پیوری آرم مهمی از سل ادراری-تناسلی هست اما عوامل متعددی می بایست مد نظر قرار گیرند. به عوامل شیمیایی که قادر به کشتن میکروب ها باشند، گفته می شود. به کار گیری از دست اندرکاران شیمیایی جهت از فی مابین بردن میکروارگانیسم ها از روی پوست و بقیه بافت های زنده می باشد. به وسیله اتوکلاو تمام میکروب ها چه از دسته ساده و چه از دسته اسپور ها کاملا از دربین می روند. یکی از از این طریق ها ، طرز حرارتی هست که به وسیله دستگاه هایی مثل اتوکلاو به وفور انجام می شود. این مراحل سبب ساز شکننده شدن سوزن در ارتفاع دوران خواهد شد. اشعه یونیزان در مورد ها معدود می تواند به طور مستقیم باعث شکست در DNA شود ولی مکانیسم اهمیت آن آسیب به مولکول DNA به شکل غیر مستقیم می باشد. در میان شیوه های استریلیزاسیون در آزمایشگاه، بیشترین تأثیر اشعه UV برروی مایعات است و بر روی جامدات اثر ندارد و از آن به جهت کنترل عفونت های منتقله از روش هوا در تحت هودها، آزمایشگاه ها، اتاق های جراحی و بخش بیمارستانی به کار گیری می شود. اصلی این روش بسیاری از میکروارگانیسم های مقاوم مثل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ممکن هست از فی مابین بروند. به طور کلی از فیلترهایی اصلی قطر منافذ ۰٫۲ میکرومتر به جهت از بین بردن باکتریها به کار گیری میشود. سپس وسایل هر ست را به طور جداگانه حساس به کار گیری از آب سرد ابتدا شسته و از بقایای خون و ترشحات پاک کنید . حاشیه های رنگی را از یک طرف روی انتهای حاشیه ی شان، نزدیک موضع قرار داده، نفر دوم آرام برگه را جدا می نماید تا قسمت چسب دار در آغاز بر روی کناره ی شان و آن‌گاه بر روی پوست بچسبد. اما دعوا دیگر به این معنی که مرحله دوم در چنین پروندههایی جنبه کیفری مطرح است؛ به این معنی که اولیای دم خانواده فردی که بر اثر بیاحتیاطی و نادرست پزشکان فوت شده یا بیمارانی که بهدلیل سهلانگاری متحمل خسارات جبرانناپذیر و نقص کاربر شده، میتوانند به دادسرا شکایت کنند و مجازات دیگری علاوه بر مجازاتی که در نظامپزشکی درنظر گرفته شده، در دادگاه کیفری به جهت دکتر معالج یا گروه طبی قیمت لباس استریل اعمال میشود. درصورتیکه قصد به کار گیری مجدد از سوزن را دارید، قبل از به کار گیری باید آن را به جهت دست کم ۶۰ دقیقه دیگر بجوشانید. استریل-سی دوستدار گوشه و کنار زیست میباشد و به همین جهت امکان تخلیه آن در فاضلاب شهری وجود دارد.

ایندکسر