بهترین و تازهترین ویدیوها، خبر‌ها و مقالات تکنولوژی در حوزههای متفاوتی از جمله گجتها و گوشیهای موبایل، اپلیکیشن و نرمافزار، تجارت الکترونیک، خوردو و حملونقل، زمین و محفظه زیست، فناوری اطلاعات، نجوم، هوا فضا، هوش تصنعی و مصنوعی و رباتیک به شکل روزانه در بخش فناوری دیجیکالا مگ منتشر میشود. همین آژانس همچنین هدایت به جهت طراحی و آزمایش داروها و دستگاههایی که شامل بیماران مجازی است را منتشر کرده است. فناوری (تکنولوژی) شیوه و شگرد تولید و کاربرد ابزار، دستگاهها، مادهها و فرایندهایی است که گره گشای دشواریهای انسان است. بتن، پرکاربردترین مادهی تولید بشر، عمده دنیای ساختهشده در اطراف ما را تشکیل دیتا است. ساخت بسیاری از موادشیمیایی اهمیت به جهت تن درستی و آسایش انسان، سبب مصرف سوختهای فسیلی میشود؛ درنتیجه فرایندهای استخراجی هم به انتشار دیاکسیدکربن و تغییر‌و تحول آبوهوا دامن میزنند. همچنین، روشهای هوش تصنعی و مصنوعی که در درجهی نخستین برای تشخیص تصویر ساخت شدهاند، بایستی برای ارائهی بینشهای بیولوژیکی توسعه و گسترش یابند. در سال های اخیر محققان روشهایی را توسعه و گسترش دادهاند که لینک و پیوند دوگانهی مقاوم در بین کربن و اکسیژن را در دیاکسیدکربن میشکنند. پیشرفتهای صورت دیتا در تبدیل دیاکسیدکربن به موادشیمیایی، مطمئننا توسط شرکت ها نوباوه یا شرکت ها دیگر در سالیان آینده تبلیغ و توسعه دیتا میشوند. فناوری جدید و نوظهور میتواند از نورخورشید به جهت تبدیل دیاکسیدکربن به موادشیمیایی موردنیاز به کار گیری کند. بعضا از آن‌ها در هم اکنون عمل روی یک طرز گوناگون برای تبدیل دیاکسیدکربن به مواد موثر هستند؛ به این معنی که استفاده از برق برای سوق دهی واکنشهای شیمیایی. صنعت گوشت امروزه بخش بزرگی از منابع طبیعی را در اختیار دارد و در عین اکنون هم گازهای گلخانهای زیادی تولید میکند. بهعنوان مثال، ادارهی غذا و داروی آمریکا از شبیهسازیهای کامپیوتری بهجای آزمایش انسان برای تحلیل سیستمهای ماموگرافی تازه استعمال میکند. دستگاههای میکرونیدل میتوانند آزمایشها و معالجات را در مناطقی که بهطور نامناسب خدمات یا این که تسهیلات ارائه میدهند، کاهش دهند؛ چون برای ادارهی آن‌ها به تجهیزات پرهزینه یا این که آموزش متعددی احتیاج نیست. گروه کوک و مدیران اپل دارای تحلیل نحوهی عکس العمل این گوشیها و میزان فروش آن ها میتوانند در نهایت تصمیم بگیرند که آیا ابدا چنین بازاری بها سرمایهگذاری داراست یا نه. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد جدیدترین خبر ها راستا تکنولوژی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر