ترازو میزان گیری الکترود بر شالوده قطر مغز فلزی آن است و به طور معمول اساسی قطرهای ۲، ۲٫۵، ۳٫۲۵، ۴، ۵، ۶ و ۸ میلی متر و در طول های ۳۰-۲۵، ۳۵ و ۴۵ سانتی متر ساخت می شوند. همین طبقه بندی بر اساس استاندارد جهانی ISO ارائه شده است الکترود استیل زمین . حیاتی وجود همین که برای دستیابی به یک جوش مناسب، نزدیک بودن مخلوط شیمیایی الکترود به مخلوط شیمیایی فلز مبنا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، البته وجود پوشش های متنوع و فراوان، باعث شده می باشد تا سازندگان الکترود صرفا از تعداد محدودی مغزی الکترود برای ایجاد صدها گونه الکترود استعمال کنند. تمام الکترودهای پوشش دار مورد استعمال در جوشکاری از دو قسمت تشکیل شدهاند: میله فلزی یا مغزی الکترود و پوشش یا این که روکش الکترود. مغزی الکترود ضمن سوق دهی جریان الکتریکی و برقراری قوس در میان نوک الکترود و مرحله قطعه کار، خویش هم ذوب می شود و از ترکیب شدن مذاب مغز الکترود کلیدی مذاب کناره های قطعه کار، حوضچه مذاب به وجود می آید که پس از انجماد فلز جوش را تشکیل می دهد. در صورتی که بیش از یک الکترود با موقعیت شبیه به جهت یک فعالیت معلوم مناسب به لحاظ برسد ، باید برتری آن ها نسبت به یکدیگر مهم جوشکاری اثبات شود. ساخت کننده همین مواد می بایست مشخصات تام کمپانی خویش و روش به کار گیری از مواد را روی بستهبندی آن ها درج کرده باشد و بتوان در رخ لزوم به گواهیهای آزمون آن مطابق استاندارد IEC 62561-7 صادره از مراجع ذیصلاح و آزمایشگاههای منشاء دسترسی داشت. بدین ترتیب حوضچه مذاب از جراحت گازهای موجود در هوا بخصوص اکسیژن و نیتروژن که به عامل میل ترکیبی زیاد با مذاب سبب تردی، شکنندگی و ساخت تخلخل یا مک در فلز جوش می شوند، حفظ می شود. همین سرباره اسیدی دارای گازهای کربن، اکسید نیتروژن و هیدروژن موجود در پوشش ترکیب شده و تبدیل به حافظ حوضچه مذاب میشود. مواد گازی حاصل از سوختن آن ها مانند هیدروژن (H2)، منوکسید کربن (CO) و دی اکسید کربن (CO2) مثل گاز نگهدارنده در اطراف قوس کار می نمایند و جایگزین اتمسفر آن حیطه می شوند. در حضور مواد و موادسازنده موجود در مخلوط روکش، وظایف متالورژیکی مهمی زیرا آلیاژسازی، نگهداری از حوضچه مذاب اهمیت تولید گازهای حافظ و سرباره یا این که گِل جوش، اکسیژن زدایی کلیدی حضور موادسازنده اکسیژن زدا، کاهش نرخ سرد شدن فلز جوش حیاتی سرباره سازی و غیره بر عهده­ ی روکش الکترود است.

ایندکسر