در سال 1365 كارخانه شركت كفش تابا تاسيس شده و آغاز بكار نمود. با پا شیوه بري كفش پاره ميشه، حیاتی سر كلاه کفش اسپرت پسرانه اصفهان ! هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي متفاوت بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا و بعد از آن مقايسه پاشنه هاي متعدد کفشهاي آیتم به کار گیری اصلی يکديگر مي باشد.روش بررسي: روش مطالعه بصورت تجربي و تعداد کل مثال ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آنان زنان شاغل داراي 20-35 سال سن بوده و دست کم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک مدل پاشنه به کار گیری مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در حال منش رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري داده ها بدين ترتيب بوده که در آغاز اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و مدل کفش گزینه به کارگیری در پرسشنامه تصویب شده و بعد کلیدی تماشا و معاينه دلایل و ضايعات متعدد زانو، مچ پا و پاي افراد آیتم بررسي قرار گرفته و در مرحله آخر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت پهناور پا اصلی استعمال از گونيامتر ترازو گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان اعطا کرد که استفاده از کفشهايي اهمیت پاشنه هاي متفاوت در محل کار تغيير محسوسي بر روي بخش اعظم دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي اشخاص ندارد ولي استعمال از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه درون مچ پا و خم کردن انگشت تبارک پا نسبت به ساير کفشها نشان داده است. تجزيه و تحليل آماري دامنه حرکتي اهمیت استفاده از آزمون مقايسه زوجها و مقايسه ميانگين دامنه حرکتي در سه دسته پاشنه کفش از طريق مجذور کاي و آناليز واريانس يک طرفه نشان دهنده اين مطلب بوده هست که کفش تخت صاف داراي دلایل بيشتري برروي زانو، مچ پا و پاي زنان مشغول به کار بوده است. در آن سفر، من ويزاي سه ماهه داشتم البته بعد از دو ماه كار در ژاپن به ايران برگشتم. سوابق اقامت غيرقانوني در گذرنامهام، جاي خود را به مهر منحصر به فرد اداره مسافرت ژاپن براي ويزاي سه ساله داد. از اقامت غيرقانوني ميترسيدم و به همين دليل در مدت يك سال چندينبار به آن كشور سفر كردم و خوش شانس بودم كه هر بار غالب شدم ويزاي توريستي دريافت كنم. من هم حدود دو سال فارغ از ويزا در به عبارتی كارگاه درگیر آهنگري و جوشكاري بودم و شرايط نسبتا خوبي داشتم ولي به احترام درخواست مادربزرگم كه عاشقانه دوستش داشتم، آن موقعيت عالی را رها كردم و به ايران بازگشتم كه اما بد هم فقدان چون بهطور كاملا اتفاقي وارد دنياي ديگري شدم و شرايط اجتماعي و ماليام تغيير كرد؛ من، خبرنگار شدم. رييسم به من محبت زيادي داشت و اعتماد ميكرد و من هم راضي بودم. صندوقهاي تبارک امانت منحصر چمدان كه کلیدی سكه كار ميكنند را در محوطه ايستگاه قطار ميديدم اما كار مهم آنان را بلد نبودم و ميترسيدم از كسي سوال كنم زیرا از لهجه ژاپني هم حتي يك كلمه بلد نبودم. اونها شما را وادار ميكنند پولي كه در چنته نداريد را براي خريدن كالايي صرف كنيد كه به هیچ وجه به اون نياز نداريد تا به كسي پز بديد كه به هيچ عنوان دوستش نداريد.

ایندکسر