همین دریچه را می توان جهت دریچه رفت، رجوع و تخلیه (اگزاست) حساس حجم هوای عبوری و سرعت عبوری بالا (تا 2000 فوت بر متر) در سقف هایی با طول کاهش از 4 متر از آن ها بهره برد. بطورکلی به روزنه هایی که از طریقِ سقف هوارسانی می کنند دریچه دریچه سقفی گلخانه سقفی می گویند. در اینجا ضروری به ذکر می باشد اساسی اعتنا به تولیدِ انواعِ دریچه سقفی پلاستیکی، بطورِ مشخص و معلوم بها روزنه سقفی پلاستیکی، تحت تر از بها دریچه سقفی آلومینیومی در ابعادِ مشابه است. همینطور متناسب حیاتی جهت پره ها در همین دسته روزنه ها، هوا اهمیت شتاب مطلوب به مرحله می رسد. دریچه هوای سقفی به انواع دریچه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای متعدد تقسیم شده است. همچنین امکان نصب به همپا دمپر پروانه ای و همچنین کارگزاری از داخل کادر فارغ از نیاز به رخنه پیچ روی صورت کادر وجود دارد. روزنه های سقفی هوا دهی را به وسیله دمپر می توانند در دست گرفتن کنند. روزنه سقفی گرد می تواند یکدست یا پر رنگ باشد، همینطور می توانند برای انتقال هوای سرد، گرم و تصویه و تهویه مناسب باشند. دریچه های کولر گرد از ظاهر زیبایی برخوردار میباشند و به این استدلال میان مردمان فراوان دوست داستنی هستند. فارس اسپیرالانواع دریچه کولردریچه کولرافتتاحیه تارنما فارس اسپیرال|کانال روزنه شیرازدریچه تهویه چوبیدریچه کولر چوبیچرا باید از روکش برای کولرهای آبی استعمال کنیم؟

ایندکسر