گرمای ملایمی که حیاتی به کارگیری از سشوار به سرشیر فشارشکن میدمید، ممکن هست فلز را اندکی منبسط کرده و بتوانید آن را دارای آچار باز کنید. در این وضعیت، شیر پایلوت در فاصله مقداری از نشیمنگاه خود قرار گرفته و حجم بخار خروجی از روزنه “J” را جهت محافظت فشار آیتم نیاز در تحت دیافراگم و در نتیجه قرارگیری شیر اساسی در حالت واجب جبران می کند. بدنه همین شیر ها به شکل افقی و یا متمایل طراحی می شود و اهمیت یک تهیه کننده که پایلوت اسم دارد، هستند. از این مدل شیرهای فشارشکن در مواردی که در دست گرفتن دقیق فشار یا این که حجم مضاعف بخار آیتم نیاز هست استفاده می شود (شکل 2). شیوه عملکرد همین مدل شیرها به این صورت است که فشار خروجی شیر از طریق مسیر “F” به نصیب زیرین دیافراگم پایلوت “C” منتقل شده و در رویارویی اهمیت نیروی فنر تهیه “B” قرار می گیرد. به علاوه، هرگونه جابجایی کوچک در وضعیت شیر جهت تطبیق دارای شرایط نوسانات مصرف باعث تغیرات در مقدار گذر سیال می شود. از طرف دیگر، اگر چه هرگونه ارتقا فشار در بالادست نیروی ضروری جهت بسته شدن شیر مهم را افزایش می دهد، ولی از طرف برعلیه این نیرو از طریق مسیر تعبیه شده به پایین دیافراگم اصلی هم وارد گردیده و بر بازشدگی شیر اثر می فروش فشار شکن هیدرولیک گذارد. در مقابل، هرگونه افزایش فشار تحت دست بر دیافراگم پایلوت کار کرده و شیر پایلوت را به سمت حالت بسته سوق دهی می کند. شیرهای فشارشکن پایلوت دار دارای تعدادی مزیت نسبت به شیرهای فشارشکن اهمیت فشار شکن شیر برقی هیدرولیک عملگر مستقیم هستند. شیرهای پایلوت دار پیستونی نیز با متریال جايگاه یک ساخته می شوند و در ساخت همین محصول از مواد مناسبی به عمل می رود که کیفیت جنس را ارتقا می دهد. در سایر موارد، بخصوص در مواقعی که ممکن هست مصرف بخار دستگاه زیر دست قطع شده و در سرانجام فشار بخار پایین دست از پاره ای معلوم تجاوز کند، شیرهای فشارشکن پایلوت دار بهترین آیتم می باشند. در همین شیرها صرفا جریان دوچندان کوچکی از بخار حتمی می باشد تا دارای عبور از شیر پایلوت دیافراگم دارای را ذیل فشار قرارد داده و شیر اساسی را کاملا باز کند. بسته به دسته سیال مثل بخار، گاز یا این که مایع، می قدرت پیراهن (یک وسیلهی آببندی) را به فنر طولانی تر کرد تا اثر فشار برگشتی را از در بین ببرد. بایستی اعتنا داشت در همین شرایط باید آب تماما تا لب به لب ورودی را پر کرده پس از آن درپوش را ببندید اما آن را محکم نکنید .

ایندکسر