به خواسته رفع هر مدل ایرادی قبل از چاپ و انتشار، یک ورژن از نوشته نهایی (galley proof) به نویسنده مسؤول ارسال می شود. چنانچه شما بهعنوان یک دانش جو آزاد این مطالب را میخوانید باید دقت داشته باشید که اشتباهات رایجی در ترجمه نوشته و ترجمه نوشته وجود داراست که در صورتی که مراحل ترجمه مقاله را خویش انجام بدهید قطعاٌ به آنان بازخورد خواهید کرد و این باعث می شود که میزان مرغوب بودن عمل نهایی شما بهشدت تحت بیاید. قبل از همین قضاوت و احساس خود نیک پنداری، این مطلب را بدانید که یک نوشته علمی، آنهم در سطحی که شما آن را بهعنوان مبداء و راهنما انتخاب کردید، هرگز اهمیت مطالب گسسته و نامرتبط به نیز نیست. این کمپانی چندملیتی یک‌سری زیرمجموعه دارااست که یک عدد از آنها پایگاه Web Of Scienceاست که به اختصار WOS گفته میشود؛ یک نمایه استناد علمی که قابلیت و امکان جستجوی استنادی جامع را مهیا کرده می باشد و مقالات نمایهشده آن به ISI معروفاند. خوب تر هست در اینگونه مواقع حتماً ترجمه نوشته را بهصورت تام انجام بدهید و آن را بدون هیچگونه بالا به پایین ترجمه کنید. و همه روند شامل سابمیشن، فرایند داوری، پذیرش و چاپ مقالات بدون دریافت وجه انجام می گیرد. نامه روی اثر ارسالی به جهت ارسال همگی مقالات لازم است. زیرا به دنبال این است که در رتبه اولیه فعالیت خود را به نحو احسن ترجمه تخصصی نوشته را انجام دهد. فصلی از کتاب که به وسیله یک یا یک سری نویسنده نگارش شده است: نام خانوادگی و سخن اول نام نویسنده فصل. تیتر تمام کتاب. دانلود نوشته ژیروسکوپ شماره چاپ. وی گفت: وقتی که مقاله ISI تمام شد می بایست برای چاپ یک نشریه یا مجله اعتبار را پیدا کرد؛ در تعیین مجله بایستی اعتنا داشت که ISI آن به روز بوده و ضریب تاثیر و تخصصی داشته باشد چون موسسه ISI بر روی تخصصی بودن مجله تاکیدی دارد؛ به طور نمونه فردی که در راستا رسانه و ارتباطات مقاله مینویسد نمیتواند به مجله علوم سیاسی مقاله ارائه کند، زیرا باعث رد شدن آن از سوی ISI میشود. به این معنی که شما در اینگونه مواقع اصلی خویش میگویید که چقدر عالی شد مقاله را به مترجم ندادم! همانطور که گفته شد سایت ترجمانو حساس در اختیار داشتن مترجمین نوشته متخصص در سطوح قیمتی متفاوت، میتواند ترجمه ای باکیفیت و حساس دست کم هزینه را در اختیار قشر دانش جو قرار دهد. دریکی از توجیهاتی که دانشجویان برای ترجمه کردن میآورند همین هست که ازآنجاییکه دانشجو اشراف بیشتری بر روی مطلب علمی خوددارید، در روند ترجمه متوجه می‌شود که بخشهایی از مقاله اصلاٌ به درد او نمیخورد.

ایندکسر