نتیجه ها آنان در کل طول دورۀ نحوه تابش فائو 24 به رخ دقیقتری نشان دیتا شد. همینطور دو روش پنمن – مانتیث ـ فائو 56 و پنمن – مانتیث استاندارد ASCE را در دو بازۀ زمانی روزمره (24 ساعتی) و ساعتی برای مقایسۀ تبخیر – تعرّق منشا به کار بردند. ضرایب گیاهی در فرآیند مختلف رشد و همینطور نیاز خالص آبیاری برای گیاه دارویی همیشهبهار آنالیز نشده است. گیاه انتخابی در همین تحقیق گیاه دارویی همیشهبهار است. واژهی حلال واجد معانی متکثری است، از همین رو آن را صرفاً نمیتوان به تعاریف مذهبیاش محدود کرد. از پاراگراف راهکارهای مطرح در همین حوزه میتوان به کشت جایگزین گیاهان متناسب اساسی موقعیت اقلیمی آن مناطق، اشاره کرد. علاوه بر همین حساس در نظرگرفتن وقوع پدیدۀ تغییر و تحول اقلیم و کاهش عملکرد بعضا گیاهان زراعی – اقتصادی بهویژه در اقلیمهای خشک و نیمهخشک، ارائۀ راهکارهای سازش برای خودداری از مواجهه کلیدی بحران خوراک در همین مناطق، لازم است. همینطور نتیجه ها آن ها مشخّص کرد که در هر سه دوره، طرز ماکینگ نتیجه ها ضعیفتری را نسبت به بقیه مدلها نشان می‌دهد و برای ناحیه توصیه نمیشود. همینطور حیاتی سه طرز پنمن – مانتیث – فائو، هارگریوز – سامانی و ماکینگ هم تبخیر – تعرّق منبع آنالیز شد. اندازهگیری تبخیر – تعرّق در پژوهش آن‌ها در منطقۀ کرمان در طی دورۀ آوریل 2004 تا مارس 2005 در سه دورۀ متعدد اصلی لایسیمتر وزنی الکتریکی ی اثاثیه ارایشی اورجینال در اصفهان انجام شد. در همین پژوهش برای گزینش تبخیر – تعرّق گیاه چمن و خیار از دو لایسیمتر وزنی استفاده شد و تبخیر – تعرّق به رخ روزمره اندازهگیری شد. دادههای لایسیمتری اندازهگیریشده به جهت ارزیابی شش نوع تبخیر – تعرّق پنمن – مانتیث – فائو 56، پنمن – کیمبرلی 1996، بلانی – کریدل – فائو 24، تابش فائو 24، ماکینگ و هارگریوز – سامانی استعمال شد. در تبلیغات محصولات ویژه زنان، از خود زنان استفاده­ شود و به جای پرداختن به گفتگوهای طولانی و کلیشه­ای از گفتگوهای کوتاه، اما تاثیر­گذار استفاده ­شود. نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان بخشید که روش فائو 56 حساس نحوه جمع ساعتی در ماههای متفاوت فی مابین 8/5 تا 6/44 % نسبت به طریق 24 ساعتی، بیشبرآورد داشته هست و همین بیشبرآورد در روش استاندارد ASCE در ماههای گوناگون فی مابین 4/7 تا 6/47 بود.

ایندکسر