در همین اثناء کل وسایل و ابزارهای درون دستگاه حیاتی تماس کلیدی بخار پراکسید هیدروژن بصورت شیمیایی استریل می شوند و کل میکروارگانیسمها از در میان می روند.فاز خلاء Vacuum Conditioningهمانند اولین توشه ،مجددا پمپ وکیوم دستگاه آغاز به فعالیت کرده و وکیوم عمیقی ساخت می شود. در این قسمت کمی درباره این فرایند و این که در هر مرحله چه اتفاقی شکل می دهد تفسیر خواهیم داد.فاز خلاء Vacuum Conditioningبرای این که در تراز استریل تماس ابزارها و وسایل کلیدی پرواکسید هیدروژن به لطف شکل بگیرد،لازم می باشد که هوای درون چمبر و لابلای وسایل به طور تام تخلیه شود.لذا در این سطح پمپ وکیوم داخل دستگاه آغاز به فعالیت کرده و وکیوم مضاعف عمیقی را ایجاد می کند.به برهان چسبندگی و نفوذپذیری ناچیز پرواکسید هیدروژن و به جهت اینکه پرواکسیدهیدروژن حاذق باشد تا به تمام لول ها و مجاری و اختلال و فرج رخنه یابد وکیوم اسجاد شده در این دسته اتوکلاوها به مراتب عمیقتر از وکیوم در دستگاه اتوکلاو بخار است.حدودا 10000 رتبه توانا خیس است.فاز ایجاد پلاسمای اول Plasma Conditioningپس از آنکه هوا تا حد زیادی از درون چمبر و لابلای وسایل بیرون شد واجب هست که تمام رطوبت باطن چمبر را از فی مابین برد.زیرا آب و رطوبت مانع مضاعف بزرگی در سر خط مش استریل اهمیت پر اکسید هیدروژن است.با ایجاد پلاسما داخل چمبر دستگاه همین مخفظه فلزی و وسایل باطن آن گرم شده و کل رطوبت از در بین می رود.علاوه بر رطوب زدایی ،مقدار ناچیزی از ملکولهای هوا که هنوز درون چمبر باقی باقی مانده هست به رادیکالهای آزاد تبدیل شده و فعالیت استریل را آغاز می کنند. در اتوکلاوهای پلاسما مثل اتوکلاوهای معمولی پرکسید هیدروژن نقش اساسی و بیشتر استریل کنندگی را بخار پرکسید هیدروژن به عهده دارد.پس می اقتدار گفت که در اتوکلاوهای پلاسما پروسه استریل به صورت شیمیایی رخ می دهد.ولی در همین مدل اتوکلاوها (پلاسما) برهان دیگری هم وارد میدان شده و به استریل کنندگی امداد می نماید و رادیکالهای آزادی هستند که در دوران ایجاد فاز پلاسما داخل چمبر دستگاه اتوکلاو ساخت می شوند.در حین ساخت پلاسما نور ماوراءبنفش UV نیز ایجاد می شود که آن نیز هم به عنوان یک استدلال استریل کننده به موازات پراکسید هیدروژن و رادیکالهای آزاد ایفای نقش کرده و روند استریل را تسریع می کند.نقش رادیکاهای آزاد نور ماوراءبنفش به عنوان یک عامل فیزیکی در استریل موءثر است.پس می قدرت گفت که در اتوکلاوهای پلاسما عمل استریل به رخ ترکیبی از استریل شیمیایی و فیزیکی خواهد بود.رادیکال آزاد چیست؟ ◊ پراستیک اسید چیست؟ به طور معمول، پایدار کننده آب اکسیژنه، از نمکهای اسید ارگانیک به دست میآید و به رخ مایع و یا این که محلولی به رنگ زرد رنگ لبریز رنگ چشم میشود. به جهت از میان بردن بوی تند بعضا نوشیدنیها نیز از این ماده به کارگیری میشود. • همین محلول فقط یک فرض حرارتی هست و همین به خاطر همین میباشد که آن قبل از وصال به نقطۀ جوش منفجر میشود. اما آب اکسیژنه علاوه بر همین کارکرد عمومی، در صنایع شیمیایی، کاغذ، نساجی، زیست محیطی و بعضی کاربردهای ویژه همچون صنایع الکترونیک و صنایع غذایی نیز آیتم به کار گیری است؛ از این جهت و بهخاطر طیف متنوع نیازهای صنعت های متفاوت به آن میتواند یک محصول راهبردی محسوب شود. برای کمتر بیماری و ریسک جراحت محصولات کشاورزی همینطور آب اکسیژنه می تواند یک ترکیب زیاد کارآمد لقب گیرد. این ماده می تواند در صورت اکسید شدن و کنترل، سفیدی بسیار خوبی را به وجود آورد. پدیدههای طبیعی زیادی از پاراگراف آتش، خورشید، ستارگان و غیره در مقام شرایط پلاسمایی آب اکسیژنه کرونا ماده قرار میگیرند. در همین زمینه، کاربرد خویش را به تیتر یک ماده اکسید کننده پیدا کرده است.

ایندکسر