16. وانت یک کابین : وسیله نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محیط جداگانه و بر بر روی یک شاسی باشد و به جهت حمل توشه ساخته شده و مجموع وزن ماشین و ظرفیت حمل توشه آن کاهش از 5/3 تن است. 13. لوری: وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به رخ دو محیط جداگانه و بر بر روی یک شاسی باشد و جمع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل توشه آن از ۵ تن تا کاهش از ۶ بدن است. 5. کامیون سقف دار(مسقف): کامیونی که نصیب توشه آن به صورت گوشه و کنار سرپوشیده ساخته شده است. 15. وانت دو کابین: وسیله نقلیه موتوری دو منظوره که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق توشه به شکل دو محفظه جداگانه باشد و به جهت حمل توشه و اشخاص به فعالیت می آزمون دین نامه 96 بیمه مرکزی رود. دین طومار راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ در تحت به صورت به طور کامل مشروح آمده است. در آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، به معنای عبارت میباشد از انقطاع کردن قطعات حیاتی وسیله نقلیه، امحای شماره های شناسایی (در گزینه شاسی به شکل برش) و برش دادن سقف یا این که ستون های اتاق و یا این که پرس اتاق آن و فک و اخذ پلاک ها و ابطال اوراق مربوط. در آئین نامه راهنمایی و رانندگی ، به معنای ایست وسیله نقلیه در دوران کوتاه. در دین نامه راهنمایی و رانندگی ، به معنای خودرویی جمعی است که به جهت رفت و آمد علم آموزان مدرسه ها اختصاص داده شده می باشد و اهمیت رنگ و علایم معلوم کننده می باشد. در آئین طومار راهنمایی و رانندگی ، به معنای فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یا این که مسافر تا کف راه. در دین نامه هدایت و رانندگی ، عبارت از وسیله نقلیه میباشد که اهمیت یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می سوالات آزمون آیین نامه شود. در آیین طومار هدایت و رانندگی ، کلمه از یدکی می باشد که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می گردد که قسمتی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا این که کامیون های کشنده حمل می شود. در آئین طومار هدایت و رانندگی ، به معنای خودرویی می باشد که به جهت تدریس رانندگی اختصاص دیتا شده و می بایست کلیدی دو پدال کلاچ و دو پدال ترمز، دو آیینه، تابلوی ویژه روی سقف و علایم مشخص کننده روی بدنه و متعلق و یا این که تحت پوشش یکی از از آموزشگاه های مجاز تدریس رانندگی باشد.

ایندکسر