فصل چهارم | فراتر از کاوش سنتی: الگوریتمهای جستجوی محلی و مسائل بهینهسازی، جستجوی محلی در فضاهای پیوسته، کاوش با اعمال غیر قطعی، کاوش اهمیت دیدگاه نسبی، عاملهای جستجوی برخط و محیطهای ناشناخته از جمله مباحثی هستند که در همین فصل مطرح میشوند. فصل هفتم | عاملهای منطقی: عاملهای علم محور، عالم وامپوس، منطق، منطق گزارهای، اثبات نظریه گزارهای، باز‌نگری گونه گزارهای موءثر و عاملهای مبتنی بر منطق گزارهای مباحثی میباشند که در آخرین فصل درس هوش مصنوعی مطرح میشوند. فصل پنجم | جستجوی خصمانه: مباحث این فصل شامل بازیها، تصمیمگیری بهینه در بازیها، هرس کردن آلفا-بتا، تصمیمگیری جزئی دوران واقع، بازیهای تصادفی، بازیهای نیمه رویتپذیر، آخری پیشرفتها در برنامههای بازی و روشهای جایگزین است. تدریس تمام همین کتاب دو نیمسال (ترم) تمام روزگار میبرد. مسائل اهمیت ساختار درختی در روزگار خطی قابل حل شدن هستند. فصل سوم | حل مسائل مهم جستجو: مباحث مطرح شده در همین فصل شامل عاملهای حلکننده مسئله، کاوش به جهت رسیدن به جواب، سازِکارهای جستجو یکپارچه، سازِکارهای جستجو ابتکاری (Heuristic) و توابع ابتکاری است. بخش بعدی فصل نخستین درس هوش تصنعی و مصنوعی به تاریخچه هوش مصنوعی اختصاص دارد که در ادامه به توضیح آن پرداخته شده است. درس هوش مصنوعی بر مهم محیط کاری (Task Environment) در گزینش طراحی برهان مناسب تاکید دارد. پیش از شروع تفسیر هر یک از سرفصلها و مباحث آموزشی درس هوش مصنوعی، بهتر می باشد در آغاز به همین سوال پاسخ داده شود که هوش مصنوعی چیست و شاخههای متفاوت آن چه هستند؟ مرکزها تبادل و خرید و فروش کتابهای دست دوم در شهرهای متعدد وجود دارند. مکتوب های دست نخستین و دست دوم و دستفروش ها خیابان انقلاب در همین سال ها همیشه به امداد دانشجویان آمده اند. فصل دوم | عامل هوشمند: این فصل راجع به عاملها و محیطها، اخلاق و رفتار مطلوب و معنا عقلانیت، درختان محیط و ساختار عاملهای هوشمند است. همچنین، این مکتوب یکی از منابع اساسی به جهت آمادگی در امتحان کارشناسی ارشد به شمار میرود. افزایش شمار اعتراضات جامعه دانشگاهی نسبت به کپیبرداریهای غیر مسئولانه در مقالات ادبی، پایاننامهها و کتابها و به تبع آن، ارتقای رتبههای دانشگاهی برخی از اساتید از قِبَل نشر همین آثار، زخمی هست که سر وا کرده و متأسفانه هنوز اعتنا و درمانی به آن نشده است. برای یادگیری خوب تر درس هوش تصنعی و مصنوعی استفاده از دوره آموزشی ساختمان دادهها به دانشجویان و بقیه علاقهمندان سفارش میشود. 3. هیچ عاملی از نحوه تجربه قابلیت و امکان یادگیری تمام ورودیهای صحیح جدول را نخواهد داشت. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم کتابهای دانشگاهی رشته طراحی صنعتی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر