اما درصورتیکه مبنای ماده مصلحت ثالث باشد، نماینده قانونی حق چنین اقدامی ندارد و چنین شرطی معتبر نخواهد بود. طبق تبصره ماده 336 قانون دولتی زوجه در هر زمانی استحقاق اخذ اجرت المثل کارهایی را دارد که از وظایف فقاهتی وی نبوده و به امر زوج آن‌ها را انجام دیتا است، مشروط بر اینکه همین امور را کلیدی قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف هم به جهت آن‌ها اجرت در نظر گرفته باشد البته دستور زوج و قصد تبرع می بایست در دادگاه احراز شود و دادگاه با اعتنا به سنوات زندگی مشترک پولی به تیتر اجرت المثل تعین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید. ولی برخلاف تاکید مقامهای تهران، رسانههای انگلیسی پافشاری دارا‌هستند که پرونده خانم زاغری را به بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس لینک و پیوند بزنند. فایده همین وکالت این هست که مشتری بتواند ضمن انجام کلیهی استعلامات، دلایل را پرداخته و خودش در دفترخانه، سند انتقال را تهیه و تنظیم کند. هم چنین وکالتهای متضمن معاوضه نیز نوعی صلح و دوستی و اضطراری بوده و قراردادی که متضمن وکالت باشد و طی آن به جهت وکیل مزبور حقی را تولید نماید با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین منحل نخواهد شد. ماهیت وکالت دادگستری، سرمایه گذاری و تجارت نمیباشد و عقلاً و عرفاً باید مستمند امتحان با کسب حدنصاب علمی مکفی، طی بازه زمانی ۱۸ ماهه کارآموزی و اختبار آخری باشد و مصوبه آیتم شکایت اهمیت ضابطه میزان مرغوب بودن اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب شده ۱۳۷۶ بالاخص ماده ۱ و تبصره ماده ۱ آن و ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اورجینال ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ ضابطه برنامه سوم تصویب شده ۱۳۹۷ سر گروهی قوه قضاییه مغایرت صریح دارااست لذا ابطال آن گزینه استدعاست. تعهد موکل مبنی بر خبر دادن به وکیل تعهد به تضمین نتیجه است، لذا قوه قاهره نیز نمیتواند، وی را معاف از همین تعهد کند، وی فقط وقتی می تواند انتظار نقطه نهایی یافتن رابطه نیابتی را داشته باشد، که به وکیل اراده خویش مبنی بر عزل را اطلاع دهد. شخصی که در مظان اتهام قرار گرفته حساس شروع و زیر نظر قرار گرفتن، میتواند تقاضای حضور نماینده قانونی داشته باشد و نماینده قانونی هم می تواند در نقطه نهایی ملاقات اهمیت تبهکار که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. در میان منابع فقاهتی نیز می قدرت چنین استدلالی را از بعضا احادیث و روایات دریافت. ثالثا از لحاظ تراز تعرفه های حق الوکاله هم اساسی مورد قضیه پرونده و اقتدار و وضعیت پرداخت موکل وکیل در گلشهر کرج همخوانی داشته باشد. به گفته وکیل جرایم پزشکی، طبق این دیدگاه، پزشک معالج به اقتضای موضوع عمل خویش که همانا تندرست و جان انسان می باشد مشمول قاعده احسان شده و در شرایطی که اشتباهاً موجب بروز آسیبی بر بیمار شود، ضامن نخواهد بود.

ایندکسر